Portuguese Dictionary

Dicionario Portugues

Portuguese English Dictionary

English Portuguese Dictionary

Share |
Word
English » Portuguese Translations for "lift-truck"
Func. Word Definition Pron.
{N} lift-truck (M) empilhador 'lıft,trʌk

English » Portuguese Indirect translations for "lift-truck"
Func. Word Definition Pron.
{N} chair lift (M) teleférico 'tʃeərlıft
{N} dead lift (F) forma inútil
{N} derrick truck (M) caminhão guindaste
{N} electric fork-lift empilhadeira elétrica
{N} fork-lift (M) elevador 'fɔ:rklıft
{N} fork-lift (F) empilhadeira 'fɔ:rklıft
{N} garbage truck lixo: caminhão de lixo
{N} heavy truck (M) caminhão pesado
{N} lift (M) elevador lıft
{N} lift (M) ascensor lıft
{N} lift (F) elevação lıft
{N} lift (M) levantamento lıft
{N} lift (F) sustentação lıft
{N} lift carona lıft
{N} lift (F) forma ascensional lıft
{V} lift erguer lıft
{V} lift elevar lıft
{V} lift alçar lıft
{V} lift levantar lıft
{V} lift suspender lıft
{V} lift surgir lıft
{V} lift exaltar lıft
{V} lift plagiar lıft
{V} lift off decolar
{V} lift off descolar [PT]