Portuguese Dictionary

Dicionario Portugues

Portuguese English Dictionary

English Portuguese Dictionary

Share |
Word
Portuguese » English Translations for "formiga"
Func. Word Definition Pron.
{N} (F) formiga ant
{N} (F) formiga emmet
{N} (F) formiga pismire

Portuguese » English Indirect translations for "formiga"
Func. Word Definition Pron.
{N} formiga-branca termite
{N} formiga-de-fogo fire ant
{N} formiga-leão ant-lion
{N} (F) rainha formiga queen ant