Portuguese Dictionary

Dicionario Portugues

Portuguese English Dictionary

English Portuguese Dictionary

Share |
Word
English » Portuguese Translations for "fair-haired"
Func. Word Definition Pron.
{A} fair-haired louro ,feər'heərd

English » Portuguese Indirect translations for "fair-haired"
Func. Word Definition Pron.
{A} fair bom feər
{A} fair bastante feər
{A} fair justo feər
{A} fair leal feər
{A} fair claro feər
{A} fair honesto feər
{A} fair reto feər
{A} fair recto [PT] feər
{A} fair sério feər
{A} fair razoável feər
{A} fair louro feər
{N} fair (F) feira feər
{N} fair (M) arraial feər
{N} fair (M) mercado feər
{N} fair (F) exposição feər
{N} fair compensation (F) indenização justa
{A} fair-complexioned pele: que tem a pele clara ,feərkəm'plekʃənd
{N} fair day (M) dia de feira
{N} fair dealers feirantes
{A} fair-faced bonito: que tem rosto bonito ,feər'feıst
{A} fair-faced louro ,feər'feıst
{N} fair play (M) jogo limpo ,feər'pleı
{N} fair prices preços justos
{N} fair weather (M) tempo bom
{A} haired cabeludo heərd