Portuguese Dictionary

Dicionario Portugues

Portuguese English Dictionary

English Portuguese Dictionary

Share |
Word
English » Portuguese Translations for "door"
Func. Word Definition Pron.
{N} door (F) porta dɔ:r
{N} door (F) entrada dɔ:r
{N} door saída dɔ:r
{N} door (M) acesso dɔ:r
{N} door pistolão dɔ:r

English » Portuguese Indirect translations for "door"
Func. Word Definition Pron.
{N} automatic door porta automática
{N} barn-door (FPL) aves domésticas ,bɑ:rn'dɔ:r
{N} blank door (F) porta falsa
{N} closed door conference (F) reunião a portas fechadas
{N} closed door meeting (F) reunião de portas fechadas
{N} closed door session sessão de portas fechadas
{V} close the door fechar a porta
{V} answer the door atender à porta
{ADV} behind the door atrás da porta
{N} door-bell campainha de porta 'dɔ:rbel
{N} door-frame (F) soleira 'dɔ:r,freım
{N} door handle maçaneta
{N} door knob maçaneta 'dɔ:rnɒb
{N} door lock (F) fechadura
{N} door-money (F) entrada 'dɔ:r,mʌnı
{N} door-money (M) ingresso 'dɔ:r,mʌnı
{N} door-plate placa de porta 'dɔ:rpleıt
{N} door-post (M) umbral 'dɔ:rpəʋst
{N} door-post (M) batente 'dɔ:rpəʋst
{N} door prize (M) sorteio
{N} door's-man (M) porteiro 'dɔ:rzmən
{N} door's-man (M) carregador 'dɔ:rzmən
{N} door's-man (M) empregado 'dɔ:rzmən
{N} door-stone (F) pedra de porta 'dɔ:r,stəʋn
{N} door to door porta à porta