Portuguese Dictionary

Dicionario Portugues

Portuguese English Dictionary

English Portuguese Dictionary

Share |
Word
English » Portuguese Translations for "cannon-shot"
Func. Word Definition Pron.
{N} cannon-shot tiro de canhão 'kænənʃɒt

English » Portuguese Indirect translations for "cannon-shot"
Func. Word Definition Pron.
{N} big shot figurão
{N} big shot mandachuva
{N} big shot (F) pessoa importante
{N} big shot (F) pessoa influente
{N} canister shot metralha
{N} cannon canhão 'kænən
{N} cannon carambola 'kænən
{N} cannon caracol horizontal 'kænən
{V} cannon chocar 'kænən
{V} cannon colidir 'kænən
{V} cannon carambola: fazer uma carambola 'kænən
{N} cannon-ball (F) bola de canhão 'kænən,bɔ:l
{N} cannon-ball (F) bala de canhão 'kænən,bɔ:l
{N} cannon-bit (M) ferro do canhão 'kænənbıt
{A} cannon-proof prova: à prova de canhão 'kænənpru:f
{N} cannon-royal canhão real 'kænən,rɔıəl
{N} dead shot (M) atirador
{N} dead shot franco-atirador
{N} flight-shot (M) lançamento de flecha 'flaıtʃɒt
{N} flight-shot seta 'flaıtʃɒt
{ADV} like a shot vontade: com vontade
{ADV} like a shot cordialmente
{ADV} like a shot coração: de todo o coração
{ADV} like a shot sinceramente
{N} moon shot (M) vôo à lua 'mu:nʃɒt