Portuguese Dictionary

Dicionario Portugues

Portuguese English Dictionary

English Portuguese Dictionary

Share |
Word
English » Portuguese Translations for "armour-clad"
Func. Word Definition Pron.
{A} armour-clad blindado 'ɑ:rmər,klæd
{A} armour-clad couraçado 'ɑ:rmər,klæd
{A} armour-clad encouraçado 'ɑ:rmər,klæd

English » Portuguese Indirect translations for "armour-clad"
Func. Word Definition Pron.
{A} armor-clad blindado 'ɑ:rmər,klæd
{A} armor-clad couraçado 'ɑ:rmər,klæd
{A} armor-clad encouraçado 'ɑ:rmər,klæd
{N} armour (F) armadura 'ɑ:rmər
{N} armour (F) couraça 'ɑ:rmər
{N} armour (F) blindagem 'ɑ:rmər
{N} armour (M) armamento 'ɑ:rmər
{N} armour (M) escafandro 'ɑ:rmər
{N} armour (F) insígnia heráldica 'ɑ:rmər
{V} armour munir de armadura 'ɑ:rmər
{V} armour blindar 'ɑ:rmər
{V} armour couraçar 'ɑ:rmər
{N} armour-bearer (M) escudeiro 'ɑ:rmər,beərər
{N} armour-bearer pajem de armas 'ɑ:rmər,beərər
{A} armour-plated encouraçado 'ɑ:rmər,pleıtıd
{A} clad vestido klæd
{N} clad metal metal folhado 'klæd,metəl
{A} sky-clad nu 'skaıklæd
{A} sky-clad pêlo: em pêlo 'skaıklæd
{A} steel-clad prova: à prova de granada 'sti:lklæd
{A} steel-clad blindado 'sti:lklæd