Portuguese Dictionary

Dicionario Portugues

Portuguese English Dictionary

English Portuguese Dictionary

Share |
Word
English » Portuguese Translations for "rose"
Func. Word Definition Pron.
{A} rose rosa-pálido rəʋz
{N} rose (F) rosa rəʋz
{N} rose cor-de-rosa rəʋz
{N} rose (F) roseira rəʋz
{N} rose roseta rəʋz
{N} rose rubor rəʋz
{N} rose vermelhidão rəʋz
{N} rose (M) raro rəʋz
{N} rose (M) ralo rəʋz
{V} rose tingir cor-de-rosa rəʋz
{V} rose tornar róseo rəʋz

English » Portuguese Indirect translations for "rose"
Func. Word Definition Pron.
{N} cabbage rose (F) rosa centifólia 'kæbıdʒ,rəʋz
{N} guelder rose rosa-de-gueldres
{N} guelder rose (F) bola de neve
{N} moss rose rosa-musgo
{A} rose-colored rosado 'rəʋz,kʌlərd
{A} rose-colored róseo 'rəʋz,kʌlərd
{A} rose-colored avermelhado 'rəʋz,kʌlərd
{A} rose-colored cor-de-rosa 'rəʋz,kʌlərd
{A} rose-coloured rosado 'rəʋz,kʌlərd
{A} rose-coloured róseo 'rəʋz,kʌlərd
{A} rose-coloured avermelhado 'rəʋz,kʌlərd
{A} rose-coloured cor-de-rosa 'rəʋz,kʌlərd
{N} rose-rash roséola rəʋz'ræʃ
{N} rose window (F) janela circular 'rəʋz,wındəʋ
{N} tea-rose rosa-chá 'ti:,rəʋz