Portuguese Dictionary

Dicionario Portugues

Portuguese English Dictionary

English Portuguese Dictionary

Share |
Word
English » Portuguese Translations for "coal pit"
Func. Word Definition Pron.
{N} coal pit mina de carvão 'kəʋlpıt

English » Portuguese Indirect translations for "coal pit"
Func. Word Definition Pron.
{N} canal-coal (M) canal de carvão kə'nælkəʋl
{N} coal (M) carvão kəʋl
{N} coal (M) carvão de pedra kəʋl
{N} coal hulha kəʋl
{N} coal brasa kəʋl
{V} coal carbonizar kəʋl
{V} coal fornecer de carvão kəʋl
{N} coal-bed carvão: camada de carvão 'kəʋlbed
{N} coal-bed (F) jazida 'kəʋlbed
{N} coal gas (M) gás de hulha 'kəʋlgæs
{N} coal gas (M) gás carbonífero 'kəʋlgæs
{N} coal-heaver carroceiro de carvão 'kəʋl,hi:vər
{N} hard-coal (F) antracite ,hɑ:rd'kəʋl
{N} mineral coal (M) carvão mineral