Portuguese Dictionary

Dicionario Portugues

Portuguese English Dictionary

English Portuguese Dictionary

Share |
Word
English » Portuguese Translations for "adhere"
Func. Word Definition Pron.
{V} adhere aderir æd'hıər
{V} adhere colar-se a æd'hıər
{V} adhere fiel: ficar fiel æd'hıər
{V} adhere devotar-se æd'hıər
{V} adhere concordar æd'hıər
{V} adhere aceitar æd'hıər
{V} adhere manter-se firme æd'hıər